Facebook

Kritéria přijetí

Talentových zkoušek se určitě není třeba bát. Pokud uchazeč neuspěje u našich talentových zkoušek v lednu 2017, má ještě plný počet pokusů na ostatní školy v březnu. Proč to tedy nezkusit?

Průběh talentové zkoušky

Talentová zkouška se koná během jednoho pracovního dne a skládá se z těchto částí:

1. ukázka vlastní tvorby – maximální počet bodů 100
1.a uchazeč v oboru Multimédia a design navíc zpracuje dvě výtvarné práce dle zadání na místě
2. obhajoba vlastní tvorby – maximální počet bodů 100
3. oborový přehled – maximální počet bodů 100


Uchazeč o studium si předem připraví ukázky své dosavadní tvorby, které osobně přinese s sebou. Tyto podklady ke zkoušce mu budou týž den navráceny.

Uchazeč hlásící se na zaměření Mediální tvorba může přinést například vlastní fotografie, filmové klipy, scénář nebo námět na film, povídku, literární či fotografickou reportáž s libovolným námětem (např. dovolená, město, kde žiji, krásy přírody...).

Uchazeč hlásící se na zaměření Multimédia a design přinese vlastní výkresy, případně další ukázku vlastní tvorby související se zaměřením (např. animaci nebo počítačovou grafiku).

Uchazeč hlásící se na zaměření Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací může přinést například návrhy webových stránek, flashové animace, nápad na počítačovou hru či jiný kreativní záměr.

Nápadům se skutečně meze nekladou. Smyslem této části zkoušky je prokázat jakýmkoliv způsobem svůj kreativní projev. Multimediální práce je možné přinést na CD, DVD nebo na flashových pamětech.

Výsledky talentové zkoušky:

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitelka školy písemně zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nejpozději do 20. ledna 2017. V další části přijímacího řízení pokračuje pouze uchazeč, který úspěšně vykonal talentovou zkoušku.

Další část přijímacího řízení:

Hodnocení dosažených výsledků na ZŠ (průměr za 7. roč. a 8. roč.) – maximální počet bodů 50

Bodové hodnocení za klasifikaci:

(počítá se průměr z průměrů za poslední dva ročníky studia)

studijní průměr body
do 1,2 50
do 1,5 40
do 1,8 30
do 2,0 20
do 2,2 10
od 2,21 0

Výsledky přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení může skončit tímto výsledkem:
a) žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení na základě pořadí stanoveného podle výsledků talentové zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků
b) žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím talentové zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků a získali větší počet bodů
c) žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (neuspěl u talentových zkoušek)

Přijetí a nepřijetí ke studiu

O přijetí uchazeče rozhodne dle § 59 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitelka školy.

Uveřejnění výsledků

Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem. Registrační číslo bude uchazeči zasláno poštou spolu s pozvánkou k talentové zkoušce.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února. Výsledky zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.creativehill.cz.

Současně bude uchazeči nebo zákonnému zástupci žáka zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává.

Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Sponzoři